Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti BS Academy, s.r.o.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a objednávateľa zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť BS Academy, s.r.o., so sídlom Žitná 3519/5, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 53 098 901, DIČ: 2121275607, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 146024/B, e-mailová adresa info@bsacademy.sk, telefón +421 907 573 215, ktorá je prevádzkovateľom webového portálu barbarasviezena.sk, na ktorom je zverejnená ponuka tovaru a služieb predávajúceho, a prostredníctvom ktorých môže objednávateľ uzavrieť s predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru a/alebo zmluvu o kúpe služby (ďalej len „webový portál predávajúceho“).

3. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá riadne a v potrebnom rozsahu vyplnila a doručila predávajúcemu záväznú objednávku na kúpu tovaru alebo na kúpu služby a to formulár v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ktorý je umiestnený na webovom portáli predávajúceho. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že ustanovenia bodu 21., 22., 23., 34., 48. okrem poslednej vety a druhá veta bodu 49. týchto VOP sa nevzťahujú na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom podľa bodu 4. týchto VOP.

4. Spotrebiteľom sa rozumie objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ustanovenia týchto VOP, v ktorých sú upravené práva a povinnosti spotrebiteľa, tzn. ustanovenia bodu 21., 22., 23., 34., 48. okrem poslednej vety a druhá veta bodu 49. týchto VOP sa vzťahujú výlučne na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všetky ustanovenia týchto VOP.

5. Tovarmi sa rozumejú produkty, ktoré predávajúci predáva najmä prostredníctvom webového portálu predávajúceho, ktorých názvy, hlavné charakteristiky a vlastnosti vrátane cien sú uvedené v konkrétnych ponukách týchto produktov na webovom portáli predávajúceho alebo aj v marketingových materiáloch obsahujúcich údaje o tovare.

6. Seminárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované predávajúcim s fyzickou účasťou osoby uvedenej v záväznej objednávke (ďalej len „účastník seminára“), na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok. Hlavné charakteristiky seminára vrátane ceny sú uvedené v ponuke seminára zverejnenej na webovom portáli predávajúceho alebo v marketingových materiáloch obsahujúcich údaje o seminári (ďalej len „ponuka seminára“).

7. Webinárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované predávajúcim prostredníctvom elektronickej komunikácie, t. j. bez fyzickej účasti osoby uvedenej v záväznej objednávke (ďalej len „účastník webinára“), na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok. Hlavné charakteristiky webinára vrátane ceny sú uvedené v ponuke webinára zverejnenej na webovom portáli predávajúceho alebo v marketingových materiáloch obsahujúcich údaje o webinári (ďalej len „ponuka webinára“).

8. Službou sa rozumie poskytnutie práva na vstup účastníkovi seminára na vybraný seminár vrátane poskytnutia plnení spojených s účasťou na seminári podľa záväznej objednávky a ponuky seminára alebo poskytnutie práva prístupu účastníkovi webinára prostredníctvom predávajúcim určeného komunikačnému kanála na vybraný webinár.

9. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne a v potrebnom rozsahu vyplnený a predávajúcemu doručený listinný formulár alebo elektronický formulár obsahujúci informácie o objednávateľovi, označenie objednaných tovarov alebo služieb ponúkaných predávajúcim a príp. informácie o účastníkovi seminára alebo účastníkovi webinára. Záväzná objednávka podľa prvej vety tohto bodu VOP predstavuje záväzný prejav vôle objednávateľa uzavrieť zmluvný vzťah s predávajúcim a to zmluvu o kúpe tovaru alebo zmluvu o kúpe služby.

10. Doručením záväznej objednávky predávajúcemu vzniká medzi objednávateľom a predávajúcim zmluvný vzťah, tzn. je medzi predávajúcim a objednávateľom uzavretá zmluva o kúpe tovaru alebo zmluva o kúpe služby.

Záväzná objednávka sa považuje za doručenú:

 • v deň, keď predávajúci, resp. ním poverená osoba, prevezme záväznú objednávku vo forme listinného formulára,
 • v deň, keď objednávateľ potvrdí stlačením tlačidla „objednať s povinnosť platby“ odoslanie riadne vyplnenej záväznej objednávky vo forme elektronického formulára (ďalej len „odoslanie záväznej objednávky vo forme elektronického formulára“).

11. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvedené v EUR vrátane DPH. Ceny tovarov a služieb sú konečné, okrem nákladov alebo poplatkov uvedených v bode 18. týchto VOP.

 

PODMIENKY PREDAJA TOVARU:

12. V prípade tovaru, ktorým je elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči (napr. na CD, DVD, USB kľúč a pod.) musí zariadenie objednávateľa, na ktorom má byť elektronický obsah sprístupnený, spĺňať nasledovné minimálne hardvérové a softvérové parametre:

 • dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz,
 • operačná pamäť RAM 2 GB,
 • mechanika DVD (alebo mechanika Blu-ray), ak je hmotným nosičom elektronického obsahu CD alebo DVD,
 • USB port, ak je hmotným nosičom elektronického obsahu USB kľúč,
 • aplikácia umožňujúca prehrávanie súborov vo formáte MP3 v prípade zvukových záznamov (napr. Windows Media player, AIMP, WinAmp, iTunes atď.),
 • aplikácia umožňujúca čítanie súborov vo formáte PDF v prípade e-knihy (napr. Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge, Okular, Skim, Foxit PhantomPDF atď.).

V prípade, že zariadenie objednávateľa, na ktorom má byť elektronický obsah sprístupnený nespĺňa vyššie uvedené minimálne hardvérové a softvérové parametre, predávajúci nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.

13. Elektronický obsah je chránený pred jeho neoprávneným kopírovaním alebo vykonávaním akýchkoľvek zmien jeho obsahu. Objednávateľ nesmie obchádzať, znefunkčňovať, odstraňovať alebo iným spôsobom zasahovať do ochrany tovaru.

14. Objednávateľ berie na vedomie, že tovar je predmetom práv duševného vlastníctva. Objednávateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) tovaru alebo iným neoprávneným šírením obsahu tovaru.

15. V cene tovarov nie sú zahrnuté náklady na jeho doručenie, ktorých výška je uvedená v bode 18. týchto VOP.

16. Objednávateľ je povinný na základe záväznej objednávky uhradiť predávajúcemu cenu objednaného tovaru a náklady na jeho doručenie podľa bodu 18. týchto VOP. Cenu tovarov a ostatné náklady na jeho doručenie objednávateľ uhradí online platbou prostredníctvom platobnej brány GoPay a to jednou z ponúkaných možností: online platobnou kartou (VISA, VISA electron, MaestroCard, Maestro), online bankovým prevodom prostredníctvom elektronického bankovníctva vybranej banky, online platobnou metódou GoPay účet alebo online platobnou metódou PayPal účet.

17. Po výbere preferovaného spôsobu úhrady ceny tovaru a nákladov na jeho doručenie z možností podľa bodu 16. týchto VOP a po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, bude objednávateľ presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány GoPay, na ktorej objednávateľ zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude objednávateľ presmerovaný naspäť na stránku predávajúceho. Po doručení záväznej objednávky a po priradení úhrady ceny objednaného tovaru a ostatných nákladov na jeho doručenie k záväznej objednávke, predávajúci vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr spolu s objednaným tovarom, v prípade požiadavky objednávateľa aj e-mailom. Cena za objednaný tovar, vrátane nákladov na jeho doručenie pri tomto spôsobe úhrady je splatná odoslaním záväznej objednávky vo forme elektronického formulára. Číslo platobnej karty, resp. kreditnej karty (ďalej len „karta“), meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) a prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, PSČ: 37001, Česká republika, IČ: 260 46 768, registrácia vedená v Obchodnom registri na Krajskom súde v Český Budějoviciach, sp. zn. C11030 (ďalej len „spoločnosť GOPAY s.r.o.“).

18. Tovar bude objednávateľovi doručený na adresu uvedenú v záväznej objednávke prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta, a. s.; náklady na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky sú vo výške 1,99 € a v rámci Českej republiky sú vo výške 6,99 €.

19. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať objednaný tovar na doručovanie najneskôr do 30 dní od uhradenia ceny tovaru a nákladov na jeho doručenie objednávateľom.

20. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare pri doručovaní tovaru.

21. Predávajúci oboznamuje objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. i) a písm. j) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“) nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v prípade, ak sú tovarom zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy alebo knihy predávané v ochrannom obale, ak objednávateľ tento obal rozbalil alebo v prípade, ak sú tovarom knihy nedodávané v ochrannom obale.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 21. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

22. V ostatných prípadoch neuvedených v bode 21. týchto VOP má objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty, ktorá plynie od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru je objednávateľ povinný oznámenie o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru doručiť v písomnej podobe na adresu predávajúceho zapísanú v obchodnom registri. Na účely odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru je objednávateľ oprávnený využiť vzorový formulár, ktorý je pre neho k dispozícii tu. Objednávateľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru podľa tohto bodu VOP, musí predávajúcemu na svoje náklady vrátiť všetko, čo na základe zmluvy o kúpe tovaru získal a to v stave, ako mu bol tovar doručený a podľa možností v originálnom obale. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Objednávateľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 22. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

23. V prípade uplatnenia práva objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru podľa bodu 22. týchto VOP je predávajúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru vrátiť všetky platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru a iných nákladov a poplatkov, ktoré prijal od objednávateľa na základe zmluvy o kúpe tovaru alebo v súvislosti s ňou a to spôsobom, ktorý uvedie objednávateľ v oznámení o odstúpení od zmluvy o kúpe tovaru. Ak objednávateľ neuvedie žiaden spôsob vrátenia predávajúcim prijatých platieb, predávajúci je povinný vrátiť objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, ako použil objednávateľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ výslovne zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie tovaru, ktoré si zvolil objednávateľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť objednávateľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 23. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

24. Predávajúci má právo od zmluvy o kúpe tovaru odstúpiť. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru zo strany predávajúceho sú takéto:

 • objednávateľ neuhradí cenu tovaru a náklady na jeho doručenie alebo ich časť riadne alebo včas,
 • objednaný tovar bol vypredaný, alebo
 • objednávateľ porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP, alebo
 • v prípade objektívnej nemožnosti predávajúceho dodať tovar.

V prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe tovaru zo strany predávajúceho z vyššie uvedených dôvodov, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi všetky peňažné prostriedky prijaté od objednávateľa na úhradu ceny tovaru a nákladov na jeho doručenie.

 

PODMIENKY PREDAJA A POSKYTOVANIA SLUŽBY:

25. Cena za službu zahŕňa plnenia, ktoré sú uvedené v záväznej objednávke a ponuke seminára alebo ponuke webinára.

26. V prípade, ak bude záväzná objednávka riadne a v potrebnom rozsahu vyplnená a doručená predávajúcemu vo forme elektronického formulára, uhradí objednávateľ cenu vybranej služby online platbou prostredníctvom platobnej brány GoPay jednou z ponúkaných možností: online platobnou kartou (VISA, VISA electron, MaestroCard, Maestro), online bankovým prevodom prostredníctvom elektronického bankovníctva vybranej banky, online platobnou metódou GoPay účet alebo online platobnou metódou PayPal účet.

27. Po výbere preferovaného spôsobu úhrady ceny služby z možností podľa bodu 26. týchto VOP a po odoslaní záväznej objednávky vo forme elektronického formulára, bude objednávateľ presmerovaný na zabezpečenú stránku platobnej brány GoPay, na ktorej objednávateľ zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude objednávateľ presmerovaný naspäť na stránku predávajúceho. Predávajúci po prijatí záväznej objednávky a po priradení úhrady ceny objednanej služby k záväznej objednávke vystaví pre objednávateľa riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr v deň uskutočnenia seminára, v prípade požiadavky objednávateľa aj e-mailom. Cena za objednanú službu pri tomto spôsobe úhrady ceny služby je splatná odoslaním záväznej objednávky vo forme elektronického formulára. Číslo karty, meno držiteľa karty, dátum vypršania platnosti karty, bezpečnostný kód karty (CVV/CVC) a prístupové údaje k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

28. V prípade, ak bude záväzná objednávka riadne a v potrebnom rozsahu vyplnená a doručená predávajúcemu vo forme listinného formulára, objednávateľ je povinný uhradiť cenu služby prevodným príkazom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Predávajúci po doručení záväznej objednávky vo forme listinného formulára vystaví objednávateľovi zálohovú faktúru (predfaktúru), ktorá bude znieť na úhradu 100% ceny za objednanú službu so splatnosťou najneskôr v termíne splatnosti uvedenom na zálohovej faktúre, ktorý nesmie byť kratší ako 7 dní od jej vystavenia.

Zálohová faktúra bude odoslaná objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záväznej objednávke. Po uhradení ceny za objednanú službu na základe zálohovej faktúry vystaví predávajúci riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho objednávateľovi najneskôr do 30 dní po poskytnutí služby.

29. Organizačné pokyny ohľadom konania seminára – miesto konania seminára, harmonogram seminára a ostatné potrebné informácie o seminári budú objednávateľovi oznámené najneskôr do termínu uskutočnenia seminára a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v záväznej objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť program seminára.

30. Organizačné pokyny ohľadom konania webinára – presný čas začiatku webinára, harmonogram webinára a ostatné potrebné informácie o webinári vrátane odkazu na webový portál, prostredníctvom ktorého sa uskutoční webinár spolu s unikátnym prístupovým kódom, po zadaní ktorého bude účastníkovi webinára umožnený prístup na webinár, budú objednávateľovi oznámené najneskôr 7 (sedem) dní pred uskutočnením webinára a to formou e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v záväznej objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť program webinára.

31. Minimálne hardvérové a softvérové parametre na zariadenie účastníka webinára, prostredníctvom ktorého sa bude účastník webinára zúčastňovať na webinári sú:

 • dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz,
 • operačná pamäť RAM 2 GB,
 • internetové pripojenie s rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s pri štandardnej kvalite videa a s rýchlosťou sťahovania 5 Mbit/s pri HD kvalite videa,
 • povolené ukladanie súborov cookies,
 • povolenie jazyka javaskript,
 • aktualizovaná verzia zásuvného modulu Adobe Flash Player,
 • aktualizovaná verzia internetového prehliadača Google Chrome alebo Mozilla Firefox, alebo Microsoft Internet Explorer, alebo Microsoft Edge, alebo Safari.

V prípade, že zariadenie objednávateľa, prostredníctvom ktorého sa účastník webinára bude zúčastňovať na webinári, nespĺňa vyššie uvedené minimálne hardvérové a softvérové parametre, predávajúci nezodpovedá za správnu funkčnosť a bezchybný prístup k webináru.

32. Unikátny prístupový kód na vybraný webinár je neprenosný a je určený výhradne pre účastníka webinára uvedeného v záväznej prihláške. V prípade, ak objednávateľ alebo účastník webinára poskytne, sprístupní alebo zverejní unikátny prístupový kód inej osobe ako účastníkovi webinára bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho, môže si predávajúci uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním vznikne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že každý unikátny prístupový kód bude môcť využiť len jeden účastník webinára z jednej IP adresy v čase uskutočňovania webinára.

33. Objednávateľ má právo od zmluvy o kúpe služby odstúpiť, ak doručí predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe:

 • v čase dlhšom ako 1 (jeden) kalendárny mesiac pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a to bez povinnosti uhradiť predávajúcemu storno poplatok (odstupné),
 • v čase kratšom ako 1 (jeden) kalendárny mesiac (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a zároveň v čase dlhšom ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a uhradí predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 30% z ceny za objednanú službu,
 • v čase kratšom ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a zároveň v čase dlhšom ako 7 (sedem) kalendárnych dní termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a uhradí predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 50% z ceny za objednanú službu,
 • v čase kratšom ako 7 (sedem) kalendárnych dní (vrátane) pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára a uhradí predávajúcemu storno poplatok (odstupné) vo výške 100% ceny za objednanú službu.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že ak objednávateľ doručí predávajúcemu písomné odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe v čase dlhšom ako 1 (jeden) kalendárny mesiac pred termínom uskutočnenia seminára alebo webinára bezplatne, tzn. že objednávateľ nie je povinný v takomto prípade uhradiť predávajúcemu žiadny storno poplatok (odstupné).

34. Predávajúci oboznamuje objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom a objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. nemá okrem prípadov uvedených v bode 33. týchto VOP právo odstúpiť od zmluvy o kúpe služby v zmysle ustanovenia §7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z., tzn. nemá právo odstúpiť od zmluvy o kúpe služby v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy o kúpe služby bez uvedenia dôvodu, keďže ide o služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť objednávateľovi v dohodnutom čase.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 34. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

35. Predávajúci má právo od zmluvy o kúpe služby odstúpiť. Dôvody a podmienky pre odstúpenie od zmluvy o kúpe služby zo strany predávajúceho sú:

 • objednávateľ neuhradí cenu služby alebo jej časť riadne a včas,
 • najneskôr 7 dní pred uskutočnením seminára alebo webinára nie je naplnený minimálny počet účastníkov na konanie seminára alebo webinára, alebo
 • objednávateľ porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP, alebo
 • v prípade objektívnej nemožnosti uskutočnenia seminára alebo webinára.

V prípade odstúpenia od zmluvy o kúpe služby zo strany predávajúceho z vyššie uvedených dôvodov, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti objednávateľovi zaplatenú cenu služby v plnej výške.

36. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť účastníka seminára, resp. účastníka webinára s týmito VOP.

37. Objednávateľ je povinný zabezpečiť súhlas účastníka seminára s tým, že zo seminárov je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený odoprieť objednávateľovi poskytnutie služby, tzn. predávajúci je oprávnený odoprieť vstup na seminár účastníkovi seminára, ktorý nesúhlasí s vyhotovovaním audiovizuálneho záznamu podľa prvej vety tohto bodu a to bez nároku na vrátenie ceny za služby.

38. Účastník seminára berie na vedomie, že účasťou na seminári udeľuje predávajúcemu konkludentný súhlas s vyhotovením audiovizuálneho záznamu zo seminára, na ktorom môže byť zachytená jeho podobizeň a/alebo prejavy osobnej povahy a zároveň udeľuje predávajúcemu konkludentný súhlas s použitím tohto audiovizuálneho záznamu na komerčné účely.

39. Objednávateľ berie na vedomie a zároveň je povinný oboznámiť aj účastníka seminára, resp. účastníka webinára o tom, že akékoľvek materiály poskytnuté v súvislosti s uskutočnením seminára alebo webinára zo strany predávajúceho sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa objednávateľ ako aj účastník seminára, resp. účastník webinára výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) takýchto materiálov alebo iným neoprávneným šírením služby.

 

OSTATNÉ DOJEDNANIA:

40. Objednávateľ sa môže na predávajúceho obrátiť so svojimi podnetmi, sťažnosťami alebo reklamáciami týkajúcimi sa tovaru alebo poskytnutia služby a to písomne na adresu sídla predávajúceho zapísanú v Obchodnom registri. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť objednávateľa s obsahovou náplňou tovaru alebo služby, resp. nenaplnenie očakávaní objednávateľa o obsahovej náplni tovaru (napr. kníh, audiokníh, elektronického obsahu atď.) alebo služby (napr. harmonogram seminára alebo harmonogram webinára).

41. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky zo zjavných vád zistených, resp. zistiteľných pri tejto prehliadke tovaru pri prevzatí, len keď hodnoverne preukáže, že tieto vady mal tovar v čase jeho prevzatia.

42. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom, resp. od poskytnutia služby alebo elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo zničený alebo vady tovaru vzniknuté v dôsledku jeho nesprávneho používania, resp. uschovávania objednávateľom.

43. Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Ak má tovar alebo služba vady, objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla predávajúceho, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri. Objednávateľ doručí predávajúcemu spolu s písomnou reklamáciou aj reklamovaný tovar a doklad o úhrade kúpnej ceny tovaru alebo služby. Písomná reklamácia musí okrem identifikácie objednávateľa obsahovať aj presný popis reklamovaných vád. Objednávateľ v písomnej reklamácii taktiež uvedie, akým spôsobom žiada odstrániť reklamovanú vadu. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Ak reklamácia vyššie uvedené náležitosti, bez ktorých nie je možné reklamáciu vybaviť, predávajúci vyzve objednávateľa na odstránenie vád reklamácie.

44. Za začiatok reklamačného konania sa považuje deň doručenia písomnej reklamácie predávajúcemu alebo deň doručenia opravenej, resp. doplnenej písomnej reklamácie predávajúcemu podľa bodu 43. týchto VOP. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať. Predávajúci vydá objednávateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie tovaru v písomnej forme, v ktorom uvedie presné označenie reklamovanej vady a poučí objednávateľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

45. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej doručenia. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude s oznámením o spôsobe vybavenia reklamácie doručená kópia reklamačného protokolu.

46. Spôsoby vybavenia reklamácie:

 • oprávnenú reklamáciu môže predávajúci vybaviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo opätovné poskytnutie služby, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, resp. služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má objednávateľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo služby.

 • neoprávnenú reklamáciu predávajúci zamietne.

47. Ak objednávateľ reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru alebo poskytnutia služby, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak objednávateľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru alebo poskytnutia služby a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

48. V prípade, že predávajúci nevyhovie žiadosti objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo na ňu spotrebiteľovi neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ,,návrh“) v zmysle zák. č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zákon č. 391/2015 Z.z.“) (ak ide o spory, na ktoré sa tento zákon vzťahuje) a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a možno ho nájsť aj na http://www.economy.gov.sk). Alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na webovom portáli www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na webovom portáli Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v Zákone č. 391/2015 Z.z. Inak predávajúci sa s objednávateľom dohodli, že súdom s výlučnou právomocou rozhodovať spory, ktoré vzniknú (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) je slovenský súd, ktorý bude spor rozhodovať podľa zvoleného rozhodného práva, ktorým je slovenský právny poriadok.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že toto ustanovenie bodu 48. okrem poslednej vety sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

49. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, Bratislava. Vzťah medzi objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom a predávajúcim sa riadi najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v účinnom znení a Zákonom č. 102/2014 Z.z.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že druhá veta tohto ustanovenia bodu 49. sa vzťahuje len na zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom.

50. Predávajúci vystaví v príslušnej výške dobropis podľa ustanovení týchto VOP a doručí ho objednávateľovi, ak po vystavení riadneho daňového dokladu (faktúry) niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvného vzťahu upraveného týmito VOP z akéhokoľvek dôvodu.

51. Komunikácia medzi objednávateľom a predávajúcim sa prioritne vykonáva formou e-mailovej komunikácie, ak v týchto VOP alebo príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch nie je uvedené inak. E-mailová správa sa považuje za doručenú, ak je dostupný informačný údaj o tom, že príslušná správa bola adresátovi zaslaná na jeho e-mailovú adresu.

52. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi objednávateľom a predávajúcim sa riadia v prípadoch ustanovených v §261 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v účinnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka platného na území Slovenskej republiky a v ostatných prípadoch najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v účinnom znení platný na území Slovenskej republiky a Zákona č. 102/2014 Z.z.

53. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.

54.Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky jednostranne zmeniť tieto VOP, ak relevantný zákon neurčuje inak. Túto zmenu zverejní predávajúci na svojom webovom portáli, spolu s uvedením kedy príslušná zmena nadobúda účinnosť. Predávajúci zverejní zmenu aspoň 7 (sedem) dní pred nadobudnutím jej účinnosti. VOP v aktuálnom znení sa vzťahujú aj na zmluvné vzťahy predávajúceho a objednávateľov, ktoré vznikli pred ich účinnosťou. Informácie poskytnuté objednávateľovi v právnom postavení spotrebiteľa podľa ustanovenia §3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. môžu byť v prípade zmluvných vzťahov uzavretých pred účinnosťou zmeny VOP zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

55. Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajoch objednávateľa ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení sú uvedené na webovom portáli predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2021.